Viread 245 - Интернет аптека IMMCO Ру

Viread 245

Viread 245

Hayvanlar ьzerinde yapэlan зalэюmalarda,fetьs iзin risk oluюturduрu gцsterilememiю ve gebe kadэnlarda yeterli iyi kontrollь зalэюma yapэlamamэюtэr veya hayvan зalэюmalarэnda bir yan etki ortaya зэkmэюtэr ve gebe kadэnlarda yeterli ve iyi kontrollь зalэюma yapэlamamэюtэr.

• Etkin madde: tenofovir disoproksil.

• Yardэmcэ maddeler: tablet зekirdeрini oluюturan mikrokristalin selьloz (E460), prejelatinize niюasta (glutensiz), kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat ve magnezyum stearat (E572)

• Kaplama maddesi: laktoz monohidrat, hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), gliserol triasetat (E1518) ve indigo karmin alьminyum lakedir (E132).

• Bu kullanma talimatэnэ saklayэnэz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaз duyabilirsiniz.

• Eрer ilave sorularэnэz olursa, lьtfen doktorunuza veya eczacэnэza danэюэnэz.

• Bu ilaз kiюisel olarak size reзete edilmiюtir, baюkalarэna vermeyiniz.

• Bu ilacэn kullanэmэ sэrasэnda doktora veya hastaneye gittiрinizde, bu ilacэ kullandэрэnэzэ doktorunuza sцyleyiniz.

• Bu talimatta yazэlanlara aynen uyunuz. Эlaз hakkэnda size цnerilen dozun dэюэnda yьksek veya dьюьk doz kullanmayэnэz.

Viread, ayrэca 18 yaю ьstь yetiюkinlerde Эnsan Эmmьn Yetmezlik Virьsь (HIV) enfeksiyonuna yцnelik bir tedavidir.

FarmaCEP, internet ve cep telefonu ile medikal bilgiye ulaюэlabilinen bir iзerik portalэdэr. Bu portaldaki veritabanэ sadece doktorlar, eczacэlar ve diю hekimleri tarafэndan kullanэlabilinir. Doktor, eczacэ veya diю hekimi deрilseniz, ЭLAЗ ARAMA VE SUT bцlьmьnь kullanmayэnэz.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами
или напишите оператору в онлайн-чат

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами
Мы с социальных сетях

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами
Мы с социальных сетях

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами
Мы с социальных сетях

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Приобрести препарат по цене

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Уведомить о поступлении

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.